BARÁTI ALKOTÓK

közhasznú kultúrális egyesület

A 2010. június 22-i közgyűlés módosításaival (dőlt betű) egységes szerkezetbe foglalva

Alkotó Művészek Egyesülete

 

ALAPSZABÁLY

 

A Magyarbánhegyesi Alkotó Művészek Baráti Társaságának Közhasznú Kulturális Egyesület

2007 .08.08-án megtartott alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.törvény, illetőleg a  Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és

következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló1997.évi CLVI. törvény  rendelkezéseire is figyelemmel az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

I.                   Általános rendelkezések

 

(1)   Az Egyesület neve: Alkotó Művészek Egyesülete

(2)   Az Egyesület rövidített neve: Alkotó Művészek Egyesület

(3)   Az Egyesület székhelye: 5553 Kondoros, Hősök u. 39

(4)   Az Egyesület működési területe: a Dél-Alföldi régió

(5)   Az Egyesület jogállása: Önálló jogi személy. Az Egyesületet, mint jogi személyt a hatóságok és harmadik személy előtt az elnök, az alelnök és a titkár, esetenként az általuk megbízott természetes személy képviseli.

(6)   Az Egyesület:

·         Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.

·         Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez

·         Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja

·         Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

·         Működése, szolgáltatásainak igénybevétele és beszámolói nyilvánosak, amelyek legfontosabb adatait az Egyesület –székhelyén bárki számára hozzáférhetően kifüggesztve – nyilvánosságra hozza

·         Működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.

 

II.                Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

Az Alkotó Művészek Egyesület céljai:

·         A népi-, képző-, és iparművészet stílustól független népszerűsítése, kiállítások szervezése

·         A népi-, képző-, és iparművészethez kapcsolódó tevékenységek színvonalának fejlesztése a régióban

·         Segítségnyújtás bármilyen művészeti alkotás megjelenítésének elkészítésében

·         Összművészeti kommunikáció és együttműködés kialakulásának elősegítése – színház, képzőművészet, tánc- és mozgásművészet, irodalom-

 

 

 

-          1-

1.)    Az egyesület feladata:

A meghatározott cél végrehajtása.

·         A Dél-Alföldi régióban tevékenykedő művészeknek egy közös, bemutatkozásra alkalmas weboldal létrehozása

·         A Dél-Alföldi régióban tevékenykedő művészek szervezőknek, kiadóknak, kluboknak, médiáknak ajánlása

·         Tehetségkutatók szervezése, tehetséggondozás, alkotói felkészülés segítése, stúdió körülmények biztosítása

·         A Dél-Alföldi régióban művészeti klubélet támogatása, szervezése

·         Mesterkurzusok, szakmai utak, oktató jellegű rendezvények bemutatók (workshop) szervezése

·         Összművészeti, gyermek-, ifjúsági rendezvények, szakkörök alkotótáborok, fesztiválok, szervezése, lebonyolítása

·         Ismeretterjesztő, közművelődési, közéleti előadások szervezése, lebonyolítása

·         Környezetvédelmi programok (előadások, táborok, kirándulások) szervezése, megvalósítása

·         Ifjúsági, összművészeti programok, táborok szervezése, lebonyolítása

·         Időszaki lap vagy egyéb kiadvány, prospektusok kiadása, médianyilvánosság biztosítása

·         Kiállítások, performanszok, szimpóziumok szervezése

·         A regionális kultúra határokon átívelő kölcsönös bemutatása

 

2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:

  • Kulturális tevékenység
  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés.

 

 

III.             Az Egyesület tagjai

 

Tagsági viszony:

-          rendes tagság

-          pártoló tagság

 

 

A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák  a „pártoló tag” kifejezést.

 

Az Egyesület tagja lehet az a természetes és/vagy jogi személy, aki az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja, tagfelvételi kérelmét írásbeli belépési nyilatkozatával kifejezésre juttatja és a közgyűlés többsége jóváhagyja.

A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét, és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el és rendszeresen fizeti a tagdíjat, valamint rendelkeznie kell legalább két tag együttes ajánlásával a tagfelvétel tárgyában.

A közgyűlés egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal pártoló tagnak kérhet fel olyan

- 2 -

 

természetes és jogi személyeket, akiket arra érdemesnek tart.

 

A pártoló tagság a jelölt  általi írásbeli kérelmével és a kérelem Közgyűlés általi elfogadásával jön létre.

Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.

 

Egyesületi tagsági viszony keletkezése:

-          Az Egyesület alapításakor, alapító tagsággal

-          Belépéssel

-          Pártoló tagsággal

 

Az egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.

 

A tagsági viszony megszűnik:

- kilépéssel, melyet a tag írásban jelez az Elnökség felé,

- kizárással, ha a tag súlyosan vét a törvények ellen, vagy ha az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki ( A kizárást kimondó írásbeli határozatot a Közgyűlés hozza meg, amely ellen 30 napon belül lehet fellebbezni.)

- törléssel, ha a tagnak egy éves tagdíjhátraléka van és az Elnökség írásbeli felszólítását követően sem rendezi, vagy a tag halálával. (a törlést kimondó írásbeli határozatot a Közgyűlés hozza meg, amely ellen 30 napon belül lehet fellebbezni)

 

A tagdíjat a Közgyűlés határozza meg. A befizetett tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők vissza.

 

IV.Tagsági jogok és kötelezettségek

 

 

A tag jogai:

a) a közgyűlésen történő részvétel és szavazati jog a határozatok meghozatalában

b) tisztségre történő megválaszthatóság

c) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő megválasztás

d) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein

e) javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet

f) munkavállalóként is dolgozhat az egyesület alkalmazásában

 

A tag kötelezettsége:

a) aktív közreműködés az Egyesület céljainak elérésében

b) az Alapszabály betartásaWeblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 1
Heti: 17
Havi: 126
Össz.: 29 703

Látogatottság növelés
Oldal: Alapszabály
BARÁTI ALKOTÓK - © 2008 - 2020 - alkotomuveszek.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »